הוראות להגשת מועמדות

יש להגיש את הבקשה למלגה באופן הבא:

א. עמוד שער שכולל את הסעיפים שלהלן

 1. שם מגיש ההצעה בעברית ובאנגלית ומספר ת"ז.
 2. כתובת, מספר הטלפון בבית ובעבודה, מספר הטלפון הנייד ודוא"ל.
 3. שם המחלקה באוניברסיטה שבה מתבצע המחקר ומספר הטלפון.
 4. שם העבודה המוצעת בעברית ובאנגלית.
 5. שם מדריך העבודה בעברית ובאנגלית.
 6. פסקה המפרטת את גובה התמיכה במחקר ו/או במועמד בעבר ובהווה. יש לציין את מקור התמיכה. אם התלמיד ביקש תמיכה נוספת ממקור אחר יש לציין את מספר החודשים שבהם קיבל מלגה ממקור כלשהו לתואר הנוכחי, ואת גובהה.
 7. משפט המפרט אם ההצעה התקבלה על ידי הרשות המוסמכת של המחלקה או האוניברסיטה (נא לצרף אישור רשמי).
 8. השלב המחקרי שבו נמצאת העבודה בעת הגשת הבקשה, ותאריך משוער לסיומה.

 

ב. גוף ההצעה שכולל את הסעיפים שלהלן

 1. מבוא: פרק המתאר את הרקע התיאורטי להצעה, הספרות הרלוונטית, סיכום תוצאות מבחן מוקדם (אם קיימות) והשערות המחקר. כמו כן תוצג בפרק זה הזיקה שבין נושא המחקר והפסיכואנליזה.
 2. שיטה:  פרק המתאר את שיטות המחקר, את המדגם שייחקר ואת הכלים (ציוד, שאלונים וכו') שיהיו בשימוש אם מדובר במחקר אמפירי, או את שיטת העבודה המוצעת במחקר עיוני.
 3. רשימה ביבליוגרפית: שתכלול את הספרים והמאמרים המוזכרים בהצעה.

ג. מכתב המלצה מהמדריך

ד. פירוט הדרכים שבהן תנוצל המלגה לקידום עבודת המחקר

*מועד הגשת מועמדות יעודכן באתר האינטרנט

 

את המסמכים יש לשלוח לדוא"ל של מרכז פרויד :

msfreud@mail.huji.ac.il

וכן יש לשלוח שלושה עותקים קשיחים אל:

מרכז זיגמונד פרויד - הקרן ע"ש סלינסקי

מדעי החברה

האוניברסיטה העברית  בירושלים

הר הצופים, ירושלים 91905

לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות בדואר אלקטרוני msfreud@mscc.huji.ac.il